Powrót na stronęPowrót do opisuFermentacjaSortowniaStabilizacja tlenowaBudynek na potrzeby administracyjno - edukacyjne.Budynek biurowyBudynek wag samochodowych. Każdy pojazd z odpadem jest ważony przy wjeździe (brutto) i przy wyjeździe (netto) dla określenia wagi dostarczanego odpadu. Jednocześnie zgłaszany jest tu kod przywiezionego odpadu, od którego zależy na jaką instalację trafi.Budynki wag i ochronyKwatera składowiskowaInstalacja RDF
Powrót
Zastosowanie urządzenia:
Komora fermentacyjnaPrasa do odwadniania odpadówWirówkaPrzygotowanie wsadu do fermentacjiBoks z oczyszczonym odpadem
Opis instalacji:

Fermentacja metanowa - prowadzona jest w poziomych komorach fermentacyjnych, w których przebiegają wszystkie fazy procesu anaerobowego (beztlenowego) rozkładu substancji organicznej z dostarczonych do instalacji odpadów. W wyniku rozkładu powstaje biogaz (metan), który po oczyszczeniu dostarczany jest do agregatów kogeneracyjnych, w których po jego spaleniu produkowana jest energia elektryczna i cieplna.
Instalacja do fermentacji metanowej zapewnia przetwarzanie następujących odpadów i ich ilości:

1) frakcja 15–60 mm po sicie obrotowym z sortowni - 18 000 Mg/rok,
2) frakcja 0-15 mm ok. 9 000 Mg/rok (gdy nie będzie wydzielana w poza sezonem grzewczym),
3) możliwy dodatek: odpadów kuchennych zebranych selektywnie, osadów ściekowych nie przefermentowanych, innych osadów lub odpadów z przemysłu spożywczego w ilości ok. 4000 Mg/rok.

Wydajność Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów winna być dostosowana do przetworzenia wymienionego powyżej strumienia odpadów przy pracy w systemie całodobowym (3 zmiany po 8 godzin na dobę), zakładając pracę przez 7 dni w tygodniu.
Pokaż wnętrze
Powrót
Zastosowanie urządzenia:
Separator balistyczny
Separator optyczno-pneumatyczny
Separator metali żelaznych
Separator metali nieżelaznych
Sito obrotowe
Kabina Sortownicza
Prasa belująca surowce
Opis instalacji:
Sortownię stanowi hala stalowa mieszcząca linię do segregacji odpadów. Linia do segregacji odpadów jest to wielofunkcyjna instalacja do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości 65 000Mg/rok w cyklu dwuzmianowym (20Mg/h). Materiałem wejściowym dla instalacji do sortowania, są odpady komunalne zmieszane, a także surowce wtórne zebrane selektywnie: opakowania, tworzywa sztuczne, metale, papier. Jest to instalacja umożliwiająca segregację pozytywną lub negatywną odpadów komunalnych. Poszczególne urządzenia wchodzące w skład instalacji do sortowania odpowiadają pod względem jakościowym i funkcjonalnym najwyższym standardom europejskim.
Pokaż wnętrze
Powrót
Zastosowanie urządzenia:
Komory stabilizacji tlenowejPlac do kompostowaniaSito gwieździsteZbiornik na odciekiPrzerzucarka
Opis instalacji:
W tunelach kompostowych zachodzi I faza kompostowania tj. faza intensywnego procesu egzotermicznego i trwa ona minimum 14dni. W zachodzących procesach ulegają utlenieniu substancje białkowe, węglowodany, kwasy organiczne, tłuszcze itp. Wysoka temperatura (około 65 st.C) niszczy poczwarki owadów, jaja insektów oraz przeważającą część bakterii z grupy coli. Po zakończeniu procesów w fazie I, materiał przetransportowywany jest do fazy II na placu dojrzewania.
Pokaż wnętrze
Powrót
Zastosowanie urządzenia:
Opis instalacji:
Na terenie Zakładu zlokalizowane jest składowisko odpadów, które składa się z trzech kwater: Kwatera nr 1 – jest to kwatera zamknięta o zakończonej eksploatacji jest już po rekultywacji. Kwatera nr 2 – jest to kwatera o zakończonej eksploatacji, kwatera zamknięta. Prowadzona jest rekultywacja kwatery. Kwatera nr 3 – czynna kwatera, o rozpoczętej eksploatacji w 2014r.
Powrót
Zastosowanie urządzenia:
Przenośniki bufora magazynowegoBoks na preRDFNadawaRozdrabniacz wstępnySeparator metali żelaznychRozdrabniacz końcowyMagazyn gotowego paliwa RDF
Opis instalacji:
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego RDF (ang. Refuse Derived Fuel ) – służy do produkcji paliwa z odpadów, dostarczonych z zakładowej sortowni oraz dostarczonych z zewnątrz odpadów przemysłowych i odpadów wielkogabarytowych, w celu sprzedaży jako surowiec energetyczny dla cementowni.
Pokaż wnętrze
Powrót
Komora fermentacyjnaOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Odpady poddawane fermentacji są przetwarzane w podwójnej komorze fermentacyjnej o pojemności całkowitej 3.000 m3 (1.500 m3/moduł). Podwójna komora fermentacyjna składa się z dwóch niezależnych modułów fermentacyjnych._ _Mieszanie odpadów w komorach wykonywane jest za pomocą wolnobrotowego (0,5 obrotu/min) mieszadła osiowego. Dzięki swojemu zasięgowi, wolne mieszadło niszczy wszelkie warstwypływające, likwidując zjawisko mogące stać się źródłem problemów eksploatacyjnych, a nawet unieruchomienia komory fermentacyjnej. Działanie mieszadła zapewnia odgazowanie i ujednolicenie całej użytkowej zawartości komory. Odpady przemieszczają się w komorze fermentacyjnej tak jak tłok w cylindrze. Oznacza to, że materiał wchodzący na jednym końcu komory fermentacyjnej „pcha” fermentowane odpady w jej drugi koniec. W wyniku fermentacji odpadów produkowany jest z materii organicznej biogaz.
Powrót
Prasa do odwadniania odpadówOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Po 3 tygodniach fermentacji, substrat (pofermentat – materiał powstały po procesie fermentacji z odpadów wprowadzonych do komór) jest odprowadzany z reaktora za pomocą pompy tłokowej. Trafia on do pras ślimakowych w celu odwodnienia._ _Dwie prasy (jedna dla każdego reaktora) dzielą substrat na osady pofermentacyjne odwodnione, w których sucha masa stanowi ≥ 40% oraz odciek o zawartości suchej masy rzędu 16 do 20%.Osady pofermentacyjne trafią bezpośrednio do instalacji stabilizacji tlenowej. Natomiast powstały odciek trafia do wirówki.
Powrót
WirówkaOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Działanie pras odwadniających generuje powstawanie odcieków o zawartości suchej masy rzędu 16-20%. Odcieki te są poddawane drugiemu etapowi odwadniania poprzez wirowanie._ _Osad generowany przez wirówkę będzie kierowany, wraz z odwodnionym osadem pofermentacyjnym, do instalacji stabilizacji. Natomiast powstały odciek zawierający już mniej suchej masy (około 11%) jest składowany w zbiorniku na odcieki odwirowane i powtórnie wprowadzany do komór fermentacyjnych wraz ze świeżymi odpadami.
Powrót
Boks z oczyszczonym odpademOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Oczyszczone z części twardych i popiołu odpady trafiają do boksu magazynującego, w którym są mieszane z materiałem strukturyzującym suwnicą z automatycznym chwytakiem Technologia przewiduje składowanie pośrednie, które obejmuje boks o pojemności około 300 m3__ __umożliwiający ciągłe podawanie wsadu do komór fermentacyjnych 7 dni w tygodniu i 24h/dobę. Masa odpadów podawanych z tego boksu do komór fermentacyjnych jest regulowana, z możliwością wydłużenia zasilania komór do 72h, bez podawania do boksu magazynującego odpadów świeżych o frakcji 0-60 mm lub 15-60mm.
Powrót
Przygotowanie wsadu do fermentacjiOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Frakcja 0-60 mm odebrana z sortowni odpadów, przed poddaniem jej fermentacji musi być odpowiednio przygotowana. W celu jej przygotowania zostały zaprojektowane dwa separatory balistyczny typu „stół odbijający” oraz sito batutowe 15 mm. Na separatorze balistycznym wydzielany jest balast, czyli części twarde (np. kamienie, szkło), które mogą przeszkadzać w procesie fermentacji. Po sortowaniu balistycznym, odpady mogą być kierowane bezpośrednio do boksu magazynującego przed poddaniem ich procesowi fermentacji lub skierowane jeszcze do sita batutowego, gdzie nastąpi wydzielenie frakcji 0-15mm w której to może znajdować się popiół (w okresie zimowym), który także przeszkadza w fermentacji i następnie do boksu magazynującego.
Powrót
Separator optyczno-pneumatycznyOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Zadaniem separatora jest automatyczne wydzielenie ze strumienia odpadów danej frakcji, określonego rodzaju materiału lub koloru. Na linii sortowniczej znajduje się 6 separatorów optopnemuatycznych, które wydzielają kolejno: tworzywa sztuczne (ogólnie), papier, folia PE, PET, RDF, PE/PP, z frakcji 60-340mm. Dany separator, używając zamontowanego w nim systemu optycznego, automatycznie rozpoznaje w przesuwających się na przenośniku odpadach surowiec wtórny do którego separowania jest zaprogramowany i przy użyciu sprężonego powietrza „wydmuchuje” go z taśmy przenośnika. Następnie odseparowane surowce po doczyszczeniu ręcznym trafiają do specjalnych boksów.
Powrót
Separator balistycznyOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Urządzenie wykorzystujące właściwości materiałów (ciężar właściwy i kształt) do ich rozdziału. Separator balistyczny umożliwia podział wydzielonych tworzyw sztucznych z frakcji 60-340 mm na frakcję ciężką-twardą-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-miękką-płaską (np. folia). Poszczególne frakcje następnie trafiają na dalszy ciąg sortowania automatycznego poszczególnych frakcji materiałowych. Separator ten zapewnia odsianie frakcji drobnej tj. ok. 0-40/50mm – zanieczyszczeń - stanowiących balast.
Powrót
Kabina sortownicza wstępnaOpis urządzenia
Opis urządzenia:
W kabinie sortowniczej wstępnej ręcznie wydzielane jest szkło, a także odpady które ze względu na swoje gabaryty (duże kartony, duże fragmenty folii PP/PE) mogłyby doprowadzić do zablokowania linii sortowniczej. Wydzielone w tej kabinie odpady kierowane są do odpowiednich kontenerów umiejscowionych pod kabiną.
Powrót
Separator metali żelaznychOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Urządzenie służące do automatycznego separowania odpadów żelaznych z frakcji 60-340mm za pomocą wytworzonego przez to urządzenia pola elektromagnetycznego. Jego skuteczność wynosi ok. 80%.
Powrót
Separator metali nieżelaznychOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Urządzenie służące do automatycznego separowania odpadów nieżelaznych (aluminium, miedzi, cynku i innych) z frakcji 60-340mm. Pole magnetyczne wytwarzane przez urządzenie wywołuje indukcję magnetyczną czego skutkiem jest powstanie prądów wirowych w cząstkach metali nieżelaznych. Prądy wirowe wywołują w tych metalach powstanie własnego pola magnetycznego, które przeciwdziała polu wytwarzanemu przez urządzenia, co prowadzi do zepchnięcia odpadów nieżelaznych z przenośnika do specjalnie przygotowanych pojemników.. Jego skuteczność wynosi ok. 85%.
Powrót
Sito obrotoweOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Sito obrotowe (bębnowe) służy do podziału odpadów do niego trafiających na 3 frakcje: 0-60mm, 60-340mm i >340mm. Frakcja 0-60mm zostaje skierowana poprzez układ przenośników na separator metali żelaznych, następnie separator metali nieżelaznych. Po wydzieleniu metali, frakcja zostanie skierowana do przetwarzania na instalacji do fermentacji odpadów. Frakcja odpadów 60-340 mm jest kierowana układem przenośników w obszar działania separatora balistycznego i separatorów optycznych wydzielających surowce wtórne, a na końcu do kabiny sortowniczej gdzie dokonywane jest sortowanie ręczne. Frakcja >340mm jest kierowana do miejsca magazynowania tej frakcji.
Powrót
Kabina SterowniczaOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Miejsce gdzie ręcznie doczyszczane są surowce wtórne które zostały wydzielone automatycznie. Kabiny sortownicze wyposażone są w wentylację i klimatyzację, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy dla pracujących w nich ludzi.
Powrót
Prasa belująca surowceOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Materiałem wsadowym do prasy są: folie, papier i tektura, opakowania po napojach, tworzywa sztuczne, zmieszana frakcja energetyczna (RDF). Urządzenie służy do prasowania i formowania w sześciany jednorodnych partii surowców wtórnych, dla łatwiejszego ich magazynowania lub dalszego wykorzystania poza zakładem.
Powrót
Komory stabilizacji tlenowejOpis urządzenia
Opis urządzenia:
W tunelach kompostowych zachodzi I faza kompostowania tj. faza intensywnego procesu egzotermicznego i trwa ona minimum 14dni. W zachodzących procesach ulegają utlenieniu substancje białkowe, węglowodany, kwasy organiczne, tłuszcze itp. Wysoka temperatura (około 65 st.C) niszczy poczwarki owadów, jaja insektów oraz przeważającą część bakterii z grupy coli. Po zakończeniu procesów w fazie I, materiał przetransportowywany jest do fazy II na placu dojrzewania.
Powrót
PrzerzucarkaOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Przerzucarka służy do przerzucania materiału dojrzewającego w pryzmach na placu dojrzewania jako drugiego stopnia stabilizacji tlenowej. Podczas przerzucania materiału następuje jego natlenienie i rozluźnienie, a także odparowanie nadmiaru wilgoci. Zastosowano przerzucarkę czołową naciągnikową przerzucającą materiał na bok.
Powrót
Plac do kompostowaniaOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Na placu dojrzewania zachodzi II faza procesu stabilizacji tlenowej (dojrzewanie) i trwa ona 6-8 tygodni. W tym czasie, pryzmy są przerzucane celem dostarczenia tlenu do kompostowanego materiału. W tej fazie zostają zniszczone organizmy chorobotwórcze, nasiona chwastów. Pod wpływem zachodzących procesów temperatura spada do temperatury otoczenia i powstaje materiał o cechach próchnicy.
Powrót
Sito gwieździsteOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Stabilizat (materiał po zakończonym procesie stabilizacji tlenowej) jest przesiewany w celu oddzielania zanieczyszczeń większych niż 20 mm. Wydzielona frakcja drobna może być użyta do rekultywacji terenów zdegradowanych ( w tym przy rekultywacji składowiska odpadów), czy jako środek wspomagający uprawy roślin.
Powrót
Zbiornik na odciekiOpis urządzenia
Opis urządzenia:
Odcieki powstające w I i II fazie kompostowania odprowadzane są do zbiornika odcieków, z którego odciek jest zawracany do stabilizacji tlenowej do zraszania materiału znajdującego się w tunelach. Nadmiar odcieków odprowadzany jest do zewnętrznego zakładu kanalizacji. W zbiorniku odcieki są napowietrzane celem utrzymania środowiska tlenowego.
Powrót
Boks preRDFOpis urządzenia
Opis urządzenia:
służy do magazynowania frakcji o maksymalnym rozmiarze 300mm (np. kierowanej do niego po rozdrobnieniu wstępnym).
Powrót
Przenośniki bufora magazynowegoOpis urządzenia
Opis urządzenia:
służą do skierowani frakcji do produkcji paliwa RDF pochodzącej z przenośnika linii sortowniczej do dowolnie wybranego boksu bufora magazynowego.
Powrót
NadawaOpis urządzenia
Opis urządzenia:
służy do podawania materiału o frakcji mniejszej niż 300mm (np. preRDF) z pominięciem rozdrabniacza wstępnego.
Powrót
Rozdrabniacz wstępnyOpis urządzenia
Opis urządzenia:
służy do rozdrobnienia materiału do frakcji max. 300mm w celu podania go na rozdrabniacz końcowy.
Powrót
Separator metali żelaznychOpis urządzenia
Opis urządzenia:
służy do eliminacji metali żelaznych ze strumienia kierowanego na rozdrabniacz końcowy w celu uniknięcia jego uszkodzenia oraz podwyższeniu jakości produkowanego paliwa poprzez eliminację metali żelaznych.
Powrót
Rozdrabniacz końcowyOpis urządzenia
Opis urządzenia:
służy do rozdrabniania materiału o frakcji max. 300mm do postaci gotowego paliwa RDF, którego frakcja nie przekracza 30mm.
Powrót
Magazyn gotowego paliwa RDFOpis urządzenia
Opis urządzenia:
służy do magazynowania gotowego paliwa RDF (czyli frakcji max. 30mm) przed jego sprzedażą.