Zakład Gospodarowania Odpadami
GAĆ Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Jak segregować

Nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić jakiś odpad?
Wystarczy wpisać jego nazwę w naszej wyszukiwarce.
Przejdź do wyszukiwania

Historia ZGO Gać

Historia Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. to blisko 20 lat konsekwentnego rozwijania przez samorządy rejonu Brzegu i Oławy systemu gospodarki odpadami w oparciu o coraz lepsze rozwiązania.
 
Kalendarium ZGO Gać:
 • W 1995 r. zawarte zostało Porozumienie Międzygminne pomiędzy: Gminą Miasto Brzeg, Gminą Brzeg, Gminą Lubsza, Gminą Miasto Oława, Gminą Oława w sprawie budowy w latach 1996 – 1998 wspólnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na gruntach wsi Gać.
 • W 1996 r. do rejestru związków międzygminnych został wpisany Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” z siedzibą w Oławie.
 • W roku 1997 ogłoszono przetarg na projekt budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na działkach o łącznej powierzchni 19,8256 ha w miejscowości Gać. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10 168,8 tys. zł, w tym grunty pod całą inwestycję na kwotę 1 586,00 tys. zł.
 • W okresie realizacji budowy I etapu Zakładu Związek współfinansował na rzecz wsi Gać budowę: Stacji Uzdatniania Wody – Gać, wodociągu wraz z przyłączami we wsi Gać oraz drogi asfaltowej Gać – stacja PKP Lipki.
 • W dniu 26 lipca 1999 r. powołano spółkę prawa handlowego – Zakład Utylizacji Odpadów  Komunalnych Sp. z o.o. w Gać do prowadzenia działalności i eksploatacji przekazanej aportem inwestycji.
 • Lata 2000-2002 rozbudowa zakładu o budynek przyjęć i obróbki wraz z linią do sortowania odpadów, wiatę dojrzewania i uzdatniania kompostu oraz place do magazynowania, dystrybucji i kompostowania. Zakupiono także urządzenia: wózek widłowy z osprzętem, spycharkę gąsienicową, ładowarkę teleskopową oraz samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym do kontenerów.
 • Rok 2004 – zmiana nazwy firmy na Zakład Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o.
 • W 2007 r. rozpoczęła się współpraca pomiędzy Związkiem Międzygminnym Ślęza – Oława i Ekologicznym Związkiem Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK. Oba stowarzyszenia skupiały łącznie 24 samorządy gminne.
 • 2008 r. budowa nowej katery składowiskowe.
 • W grudniu 2008 Związek Międzygminny Ślęza – Oława zlecił opracowanie pełnej dokumentacji dla przedsięwzięcia o nazwie „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”, niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • W czerwcu 2009 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło przyjąć do realizacji rozbudowę i modernizację Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. w miejscowości Gać. Zakres planowanej inwestycji: instalacja do przetwarzania odpadów biologicznych w procesie fermentacji i stabilizacji tlenowej, nowoczesna linia sortownicza i linia do produkcji paliwa RDF.
 • W grudniu 2009 przystąpiono do realizacji I etapu rozbudowy części mechanicznej instalacji MBP. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy dwa separatory optopneumatyczne do sortowania odpadów z tworzyw sztucznych i papieru.
 • 28 kwietnia 2011 r. podpisano umowę pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie a ZGO Gać o dofinansowanie projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” z Funduszu Spójności (Priorytet II POLiŚ 2007-2013). Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 129 598 907,66 zł brutto, co przy stopie dofinansowania na poziomie 69,88% dało kwotę dofinansowania61 707 562,49 zł. Na wkład własny składały się 33 952 469,00 zł – pożyczka preferencyjna zaciągnięta przez ZGO Gać i 8 134 034,00 zł wkład wspólników spółki. Pozostałą część kosztów pokryto ze środków własnych spółki.
 • W drugiej połowie 2011r. przystąpiono do przetargów nieograniczonych w procedurze „ zaprojektuj i buduj” na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych poszczególnych instalacji w ramach rozbudowy części mechanicznej i biologicznej MBP Zakładu.
 • W czerwcu 2012 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę o wykonaniu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, w którym instalacja ZGO Gać uznana została za Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu wschodniego WPGO dla województwa dolnośląskiego, zamieszkałego przez ponad 200 tys. osób.
 • Rok 2015 – uroczyste zakończenie projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”.

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X