Zakład Gospodarowania Odpadami
GAĆ Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Jak segregować

Nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić jakiś odpad?
Wystarczy wpisać jego nazwę w naszej wyszukiwarce.
Przejdź do wyszukiwania

"Optymalizacja procesów..."


 
PARTNERZY PROJEKTU

Gmina Oława
Gmina miejska Oława
Gmina Ciepłowody
Gmina wiejska Lubsza
Gmina Przeworno
Gmina miejsko-wiejska Wiązów


OPIS PROJEKTU

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. realizuje projekt o nazwie „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt obejmuje działania związane przede wszystkim z ochroną środowiska, ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz racjonalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Projekt ma na celu domaszynowienie powstałych w ramach poprzedniego Projektu instalacji. Elementem nieodłącznym intensyfikującym działania związane z ochroną środowiska jest kampania informacyjno-edukacyjna. W ramach kampanii od września 2018r. przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży, wycieczki do zakładu jako naturalna kontynuacja przeprowadzonych lekcji, a także konkurs ekologiczny „Zasada 3R w obiektywie” z bardzo cennymi nagrodami. Dzieci oraz młodzież otrzyma także materiały edukacyjne z bohaterem kampanii Kapitanem Planetą m.in.: książki kucharskie z odpadami w tle, zakładki do książek z planem lekcji, broszury  z ogromną ilością wiedzy dot. właściwej segregacji odpadów oraz łamigłówkami ekologicznymi. Dodatkowo stworzony zostanie fanpage kampanii na Facebook gdzie znaleźć będzie można liczne informacje, oraz posty z grafikami obrazujące tematykę związaną z poprawną segregacją odpadów. Kampania informacyjno-promocyjna to tylko jeden z 8 kontraktów Projektu: „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-02020. Przykłady grafik znajdujących się na fanpage kampanii – obok.

Modernizacja Zakładu w ramach Projektu obejmuje realizacje następujących kontraktów:

   K1 - domaszynowienie wraz z montażem urządzeń w sortowni
   K2 - domaszynowienie linii produkcji paliwa RDF
   K3 - dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF
   K4a - budowa magazynu odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku
   K4b - budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów
   K5 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem
   K6a - nadawa do komór fermentacyjnych
   K6b - linia doczyszczenia selektywnie zebranych biodpadów
   K7a - dostawa rozdrabniacza mobilnego
   K7b - dostawa ładowarki kołowej
   K8 - kampania informacyjno-edukacyjna


Wartość projektu: 25 667 214,09 złotych brutto.
Wartość dofinansowania: 16 978 839,38 złotych.

CELE PROJEKTU

    Dostosowanie funkcjonowania ZGO Gać Sp. z o.o. do zmieniających się uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami;
    Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie;
    Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami, w tym głównie w zakresie recyklingu;
    Redukcja bezrobocia w regionie wschodnim, poprzez zwiększenie przedsiębiorczości lokalnej społeczności oraz utworzenie nowych etatów w ramach realizacji Projektu;

Realizacja inwestycji obejmującej optymalizację procesów i dostosowanie ZGO Gać Sp z o.o. do funkcjonowania w gospodarce odpadami o obiegu zamkniętym przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu z zagospodarowywanych odpadów. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się również moc przerobowa ZGO Gać Sp. z o. o. Ponadto poprawie ulegnie także jakość środowiska naturalnego, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców w regionie wschodnim. Zaplanowana w ramach Projektu kampania edukacyjna wpłynie na powszechną świadomość zasad segregacji odpadów oraz innych aspektów związanych ze sferą gospodarki odpadami, co zapewni zwiększenie efektywności wdrożenia ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz norm europejskich wymuszających zwiększenie odzysku i recyklingu w gospodarce odpadami.
W ramach Projektu przewiduje się wzrost zatrudnienia co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w regionie. W związku ze wzrostem podaży surowców wtórnych w wyniku realizacji projektu, zwiększy się zaangażowanie podmiotów gospodarczych zajmujących się wykorzystaniem produktów przetwarzania odpadów na instalacji (np. odzyskanych surowców wtórnych), pośrednio przyczyniając się również do redukcji bezrobocia w regionie.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X