Zakład Gospodarowania Odpadami
GAĆ Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Jak segregować

Nie wiesz, do którego pojemnika wrzucić jakiś odpad?
Wystarczy wpisać jego nazwę w naszej wyszukiwarce.
Przejdź do wyszukiwania

Aktualny projekt

 
                                            
 

Wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów
w celu zwiększenia poziomów recyklingu
w Regionie Wschodnim Dolnego Śląska. 


W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej realizowanego Projektu przygotowane zostały następujące prezentacje multimedialne:
  • O cyklu życia odpadów;


 
  • O ZGO Gać;
 
 
  • O Projekcie;

 
  • O zapobieganiu powstawaniu odpadów i selektywnej zbiórce frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa oraz bio);
 
 
  • O recyklingu odpadów.  
 
 
 
OPIS PROJEKTU: 
W dniu 27 maja 2020 r. Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0036/18-00  na realizację rozbudowy Zakładu w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Inwestycja będzie polegać na modernizacji i rozbudowie wybranych instalacji i obiektów znajdujących się na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. Istotnym elementem będzie również przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w placówkach oświatowych, wykonanie informatora o gospodarce odpadami  oraz stworzenie aplikacji mobilnej dot. selektywnej zbiórki.
Zakres realizowanych kontraktów w ramach przedmiotowego Projektu, będzie obejmował praktycznie każdą instalację służącą przetwarzaniu odpadów, tj.: 
1.  Modernizację instalacji fermentacji: układu odwadniania pofermentatu i odzysku biogazu o: dodatkowe sita wibracyjne odwadniające pofermentat, suszarnie pofermentatu wykorzystującą ciepło odpadowe, dodatkowy agregat prądotwórczy o mocy do 400 kW oraz zbiornik na odcieki stanowiące nawóz płynny.
2. Rozbudowę instalacji kompostowni/stabilizacji tlenowej o: dodatkowy reaktor do kompostowania odpadów zielonych oraz zadaszony plac dojrzewania kompostu.
3. Budowę hali do biologicznego przetwarzania odpadów z: linią do przetwarzania odpadów kuchennych i odpadów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 oraz linią do doczyszczania kompostu i frakcji biodegradowalnej ze szkła i zanieczyszczeń ciężkich.
4. Rozbudowę sortowni o drugą halę przyjęć oraz linię do sortowania zbiórki selektywnej.
5. Dodatkowo przebudowane bądź zmodernizowane zostaną: zaplecze socjalne dla pracowników, zaplecze magazynowe i laboratoryjne oraz punkt naprawy pojazdów zakładowych. Powstanie także punkt wydawania rzeczy używanych, aby zapobiegać powstawaniu odpadów oraz nowy zbiornik na cele ppoż.
6. Zakład zostanie także doposażony w sprzęt mobilny taki jak: samochód ciężarowy, czy ładowarka kołowa.
Dodatkowo całość Zakładu zostanie dostosowana do wymogów określonych w konkluzjach BAT oraz pozostałych aktualnych wymogów prawnych, zwłaszcza w zakresie wymagań ppoż.
Całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie brutto: 85.070.928,13 zł, przy kwocie wydatków kwalifikowanych równej: 55.580.166,39 zł. Maksymalna wartość dofinansowania, została określona na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych, tj. kwocie wynoszącej: 47.243.141,42 zł. 
Głównym celem Projektu jest zwiększenie ilości odpadów poddawanych przetwarzaniu i recyklingowi oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania. 
Realizacja Projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie i poza nim, poprzez: 
- zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów, 
- produkcję kompostu z odpadów biodegradowalnych co zmniejszy zużycie nawozów sztucznych, 
- zmniejszenie wykorzystania naturalnych surowców energetycznych dzięki produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu,
- zwiększeniu świadomości społeczeństwa lokalnego poprzez akcje edukacyjne oraz działania ukierunkowane na zapobieganiu powstawaniu odpadów.

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. jako Beneficjent w/w umowy, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:
a)    specjalny adres e-mail (naduzycia.pois@mr.gov.pl ) lub
b)    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
( http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X