Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
zgo
W związku z istniejącym stanem epidemiologicznym w kraju i ciągłym wzrostem zachorowań, Zarząd ZGO GAĆ SP. Z O.O. wprowadza od wtorku, tj. 14 kwietnia 2020r. następujące zasady:
  1. Zakaz wjazdu na teren Zakładu pracowników firm dostarczających odpady bez masek i rękawic ochronnych.
  2. Zakaz wjazdu na teren Zakładu serwisów zewnętrznych bez masek i rękawic ochronnych. Dodatkowo do momentu pojawienia się przy szlabanie Kierownika, Z-cy Kierownika bądź brygadzisty odpowiedzialnego za przyjęcie serwisu, nie zostanie on wpuszczony na teren Zakładu.

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI


Jak segregować? - Wyszukiwarka

"Optymalizacja procesów..." 
PARTNERZY PROJEKTU

Gmina Oława
Gmina miejska Oława
Gmina Ciepłowody
Gmina wiejska Lubsza
Gmina Przeworno
Gmina miejsko-wiejska Wiązów


OPIS PROJEKTU

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. realizuje projekt o nazwie „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt obejmuje działania związane przede wszystkim z ochroną środowiska, ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz racjonalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Projekt ma na celu domaszynowienie powstałych w ramach poprzedniego Projektu instalacji. Elementem nieodłącznym intensyfikującym działania związane z ochroną środowiska jest kampania informacyjno-edukacyjna. W ramach kampanii od września 2018r. przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży, wycieczki do zakładu jako naturalna kontynuacja przeprowadzonych lekcji, a także konkurs ekologiczny „Zasada 3R w obiektywie” z bardzo cennymi nagrodami. Dzieci oraz młodzież otrzyma także materiały edukacyjne z bohaterem kampanii Kapitanem Planetą m.in.: książki kucharskie z odpadami w tle, zakładki do książek z planem lekcji, broszury  z ogromną ilością wiedzy dot. właściwej segregacji odpadów oraz łamigłówkami ekologicznymi. Dodatkowo stworzony zostanie fanpage kampanii na Facebook gdzie znaleźć będzie można liczne informacje, oraz posty z grafikami obrazujące tematykę związaną z poprawną segregacją odpadów. Kampania informacyjno-promocyjna to tylko jeden z 8 kontraktów Projektu: „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-02020. Przykłady grafik znajdujących się na fanpage kampanii – obok.

Modernizacja Zakładu w ramach Projektu obejmuje realizacje następujących kontraktów:

   K1 - domaszynowienie wraz z montażem urządzeń w sortowni
   K2 - domaszynowienie linii produkcji paliwa RDF
   K3 - dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF
   K4a - budowa magazynu odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku
   K4b - budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów
   K5 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem
   K6a - nadawa do komór fermentacyjnych
   K6b - linia doczyszczenia selektywnie zebranych biodpadów
   K7a - dostawa rozdrabniacza mobilnego
   K7b - dostawa ładowarki kołowej
   K8 - kampania informacyjno-edukacyjna


Wartość projektu: 25 667 214,09 złotych brutto.
Wartość dofinansowania: 16 978 839,38 złotych.

CELE PROJEKTU

    Dostosowanie funkcjonowania ZGO Gać Sp. z o.o. do zmieniających się uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami;
    Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie;
    Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami, w tym głównie w zakresie recyklingu;
    Redukcja bezrobocia w regionie wschodnim, poprzez zwiększenie przedsiębiorczości lokalnej społeczności oraz utworzenie nowych etatów w ramach realizacji Projektu;

Realizacja inwestycji obejmującej optymalizację procesów i dostosowanie ZGO Gać Sp z o.o. do funkcjonowania w gospodarce odpadami o obiegu zamkniętym przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu z zagospodarowywanych odpadów. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się również moc przerobowa ZGO Gać Sp. z o. o. Ponadto poprawie ulegnie także jakość środowiska naturalnego, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców w regionie wschodnim. Zaplanowana w ramach Projektu kampania edukacyjna wpłynie na powszechną świadomość zasad segregacji odpadów oraz innych aspektów związanych ze sferą gospodarki odpadami, co zapewni zwiększenie efektywności wdrożenia ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz norm europejskich wymuszających zwiększenie odzysku i recyklingu w gospodarce odpadami.
W ramach Projektu przewiduje się wzrost zatrudnienia co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w regionie. W związku ze wzrostem podaży surowców wtórnych w wyniku realizacji projektu, zwiększy się zaangażowanie podmiotów gospodarczych zajmujących się wykorzystaniem produktów przetwarzania odpadów na instalacji (np. odzyskanych surowców wtórnych), pośrednio przyczyniając się również do redukcji bezrobocia w regionie.
Regulamin_Zasada_3R_w_obiektywie.pdf (10545 kB)
1_strona_broszury_edukacyjnej_2.pdf (474 kB)
1_strona_broszury_edukacyjnej.pdf (485 kB)
1_strona_książki_kucharskiej.pdf (440 kB)
1_strona_zakładki.pdf (234 kB)
plakat.pdf (505 kB)
bip
Menu Strony