Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

„Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym”

OPIS PROJEKTU

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. realizuje projekt o nazwie „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt obejmuje działania związane przede wszystkim z ochroną środowiska, ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz racjonalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych. Projekt ma na celu domaszynowienie powstałych w ramach poprzedniego Projektu instalacji. Elementem niedołącznym intensyfikującym działania związane z ochroną środowiska jest kampania informacyjno-edukacyjna.

Modernizacja Zakładu w ramach Projektu obejmuje:

    domaszynowienie wraz z montażem urządzeń w sortowni
    domaszynowienie linii produkcji paliwa RDF
    dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF
    budowa magazynu odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku
    budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów
    dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem
    nadawa do komór fermentacyjnych
    linia doczyszczenia selektywnie zebranych biodpadów
    dostawa rozdrabniacza mobilnego
    dostawa ładowarki kołowej
    kampania informacyjno-edukacyjna


Wartość projektu: 19 371 438 00 złotych brutto.
Wartość dofinansowania: 13 379 499 80 złotych.

CELE PROJEKTU

    Dostosowanie funkcjonowania ZGO Gać Sp. z o.o. do zmieniających się uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami;
    Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie;
    Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami, w tym głównie w zakresie recyklingu;
    Redukcja bezrobocia w regionie wschodnim, poprzez zwiększenie przedsiębiorczości lokalnej społeczności oraz utworzenie nowych etatów w ramach realizacji Projektu;

Realizacja inwestycji obejmującej optymalizację procesów i dostosowanie ZGO Gać Sp z o.o. do funkcjonowania w gospodarce odpadami o obiegu zamkniętym przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu z zagospodarowywanych odpadów. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się również moc przerobowa ZGO Gać Sp. z o. o. Ponadto poprawie ulegnie także jakość środowiska naturalnego, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców w regionie wschodnim. Zaplanowana w ramach Projektu kampania edukacyjna wpłynie na powszechną świadomość zasad segregacji odpadów oraz innych aspektów związanych ze sferą gospodarki odpadami, co zapewni zwiększenie efektywności wdrożenia ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz norm europejskich wymuszających zwiększenie odzysku i recyklingu w gospodarce odpadami.
W ramach Projektu przewiduje się wzrost zatrudnienia co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w regionie. W związku ze wzrostem podaży surowców wtórnych w wyniku realizacji projektu, zwiększy się zaangażowanie podmiotów gospodarczych zajmujących się wykorzystaniem produktów przetwarzania odpadów na instalacji (np. odzyskanych surowców wtórnych), pośrednio przyczyniając się również do redukcji bezrobocia w regionie.

 
Menu Strony