Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI GAĆ

 

 

      I.         Postanowienia ogólne

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gać, zwany dalej „ZGO Gać” lub ,,Odbiorcą", a w szczególności:

1)      zasady przyjmowania odpadów,

2)      obowiązki Dostawcy odpadów,

3)      obowiązki ZGO Gać wobec Dostawcy odpadów,

4)      sposób naliczania opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania.

 

§ 2

Obowiązywanie Regulaminu

1.     Każdy Dostawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu. Regulamin jest udostępniany w sposób opisany w § 4 Regulaminu.

2.     Wjazd na teren ZGO Gać oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

3.     W razie sprzeczności treści umowy z Regulaminem strony są związane umową, a Regulamin obowiązuje w pozostałym niesprzecznym zakresie.

 

§ 3

Obowiązek zawarcia umowy

Obowiązek zawarcia umowy z ZGO Gać na zagospodarowanie odpadów mają:

1)      wszystkie podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które wykonują swoją działalność w ramach regionu wschodniego województwa dolnośląskiego (region gospodarki odpadami komunalnymi),

2)      gminy organizujące odbieranie odpadów komunalnych, wchodzące w skład regionu gospodarki odpadami komunalnymi,

3)      inne podmioty, które regularnie przekazują odpady do zagospodarowania w ZGO Gać, to jest co najmniej dwa razy w danym miesiącu kalendarzowym przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe.

 

 

§ 4

Sposób udostępnienia Regulaminu

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZGO Gać: www.zgo.org.pl oraz w siedzibie Spółki w budynku wag.

 

§ 5

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gać;

2.     Odbiorca – Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gać, posiadający status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla regionu wschodniego województwa dolnośląskiego;

3.     Dostawca – podmiot przekazujący odpady do zagospodarowania u Odbiorcy niezależnie od jego charakteru prawnego, to jest osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

4.     Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

5.     Odpady zielone - odpady komunalne, które składają się wyłącznie z części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni (np. przydomowych ogródków, parków, zieleńców i cmentarzy) i targowisk. Do odpadów zielonych nie zaliczamy odpadów roślinnych z czyszczenia ulic i placów (jak np. opadłe liście);

6.     Bioodpady – to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

7.     Odpady wielkogabarytowe - odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: części samochodowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8.     Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów;

9.     Cennik – Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. w m. Gać uchwalony przez Zarząd ZGO Gać;

10.  Teren ZGO Gać – teren ogrodzony, na którym usytuowane są instalacje do przetwarzania odpadów rozpoczynający się wjazdem przed budynkiem wag. Obejmuje działki ewidencyjne nr: 384/10, 384/11 i 382/5 w obrębie ewidencyjnym – 0005 GAĆ, gmina Oława.

 

     II.         Warunki korzystania z Usług

 

§ 6

Zakres świadczonych usług

1.     ZGO Gać świadczy usługi zgodnie z posiadanymi pozwoleniami zintegrowanymi oraz innymi aktami administracyjnymi, a także zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2.     ZGO Gać świadczy usługi w zakresie:

1)   zagospodarowania odpadów w posiadanych przez ZGO Gać instalacjach do zagospodarowania odpadów, to jest instalacji sortowni mechanicznej, instalacji fermentacji, instalacji stabilizacji tlenowej ( w tym kompostowni), instalacji produkcji paliwa alternatywnego, a także składowisko odpadów,

2)   zbierania odpadów selektywnych we własnych pojemnikach oraz zbierania odpadów na terenie stacji przeładunkowej w Wąwolnicy,

3)   transportu odpadów na terenie całego kraju,

4)    sprzedaży zebranych i wytworzonych odpadów uprawnionym podmiotom, w celu przekazania do odzysku, w tym recyklingu,

5)   sprzedaży wytworzonej w procesie fermentacji energii elektrycznej i cieplnej uprawnionym podmiotom.

 

§ 7

Godziny przyjmowania odpadów

1.     ZGO Gać przyjmuje odpady do zagospodarowania:

1)   od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 18.00 oraz

2)   w sobotę w godzinach 7.00 - 14.00.

2.     Przyjmowanie przez ZGO Gać odpadów w innych dniach lub godzinach niż określone w ust. 1 powyżej, wymaga uprzedniego uzgodnienia z kierownikiem składowiska.

3.     ZGO Gać może określić, w drodze uchwały zarządu, szczegółowe zasady przyjmowania odpadów w innych dniach i godzinach niż określone w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności rodzaje przyjmowanych odpadów oraz opłatę za ich przyjęcie.

 

§ 8

Zasady przyjmowania odpadów

1.     ZGO Gać przyjmuje do zagospodarowania zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne,  odpady zielone oraz odpady opakowaniowe.

2.     ZGO Gać, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez kierownika składowiska, przyjmuje do zagospodarowania także inne odpady zgodnie z posiadanymi pozwoleniami zintegrowanymi i innymi aktami administracyjnymi, w tym m.in. bioodpady, odpady ulegające biodegradacji, odpady przeznaczone do instalacji produkcji paliwa alternatywnego, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

3.     Wytyczne co do jakości, składu, sposobu dostaw oraz rodzajów odpadów przeznaczonych na instalację fermentacji, kompostowni oraz produkcji paliwa alternatywnego zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.     Wytyczne co do dopuszczania odpadów do składowania odpadów na składowisku zostały określone w załączniku nr 2 do Regulaminu - Instrukcja dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ZGO Gać.

5.     Wytyczne co do sposobu dostaw odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych zostały określone w załączniku nr 3 do Regulaminu.

6.     Sposób kontroli przyjmowania odpadów przez ZGO Gać został określony w załączniku nr 4 do Regulaminu - Instrukcja kontroli przyjmowanych odpadów w ZGO Gać.

7.     Organizacja transportu wewnętrznego w ZGO Gać została określona w załączniku nr 5 do Regulaminu - Instrukcja transportu wewnętrznego na terenie ZGO Gać.

 

§ 9

Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych

            ZGO Gać nie przyjmuje do zagospodarowania odpadów:

1)      o kodzie niewymienionym w Cenniku lub posiadanych pozwoleniach zintegrowanych i innych aktach administracyjnych,

2)      odpadów elektrycznych i elektronicznych,

3)      występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów przeznaczonych do składowania,

4)      o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających i łatwopalnych,

5)      zakaźnych medycznych i weterynaryjnych,

6)      powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,

7)      promieniotwórczych,

8)      niebezpiecznych i obojętnych, z wyłączeniem baterii i akumulatorów o kodach: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 i 20 01 33.

 

§ 10

Obowiązki Dostawcy

1.     Dostawca jest zobowiązany bezwzględnie przestrzegać wszelkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących zwłaszcza ochrony środowiska, w tym w szczególności:

1)      prowadzić ewidencję odpadów oraz sporządzać karty przekazania odpadów i potwierdzać przekazanie odpadów na karcie przekazania odpadów w terminie do końca miesiąca po miesiącu, w którym dostarczono odpady,

2)      przekazać odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi zmieszane odpady komunalne i odpady zielone do zagospodarowania u Odbiorcy,

3)      prowadzić sprawozdawczość i analizy.

2.     Dostawca jest zobowiązany

1)      bezwzględnie przestrzegać wszelkich postanowień Regulaminu wraz z załącznikami do niego,

2)      bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń personelu ZGO Gać, a w szczególności poleceń co do sposobu oraz miejsca rozładunku odpadów,

3)      dokonywać rozładunku odpadów we własnym zakresie oraz na swój koszt i ryzyko w obecności i pod nadzorem personelu ZGO Gać z zachowaniem szczególnej ostrożności i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności bhp i p.poż.,

4)      pozostawiać po sobie porządek i stan nie gorszy od zastanego,

5)      na każde żądanie ZGO Gać przedstawiać wszelką dokumentację pozwalającą stwierdzić pochodzenie, ilości, jakość i rodzaj odpadów przekazanych przez Dostawcę.

3.    Na terenie ZGO Gać obowiązuje bezwzględny zakaz:

1)      używania otwartego ognia,

2)      palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

3)      spożywania alkoholu,

4)      spożywania środków odurzających.

4.     Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej z zastrzeżeniem przepisów szczególnych wyłączających możliwość modyfikacji odpowiedzialności deliktowej, za szkody powstałe w mieniu ZGO Gać lub innych podmiotów oraz za szkody na osobach, powstałe w związku z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania u Odbiorcy.

5.     Dostawca jest odpowiedzialny jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, z których pomocą przekazuje odpady do zagospodarowania u Odbiorcy.

6.     Dostawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§ 11

Obowiązki ZGO Gać

1.     ZGO Gać jest zobowiązana bezwzględnie przestrzegać wszelkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących zwłaszcza ochrony środowiska, w tym w szczególności:

1)      prowadzić ewidencję odpadów oraz  potwierdzać przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów,

2)      zagospodarowywać przekazane odpady zgodnie z posiadanymi pozwoleniami zintegrowanymi i innymi aktami administracyjnymi oraz z zasadami gospodarki odpadami, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku, w tym recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

3)      w granicach posiadanych mocy przerobowych, zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi lub z gminą organizującą odbieranie odpadów komunalnych, wchodzącą w skład regionu gospodarki odpadami komunalnymi,

4)      ustalać ceny za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów uwzględniając w szczególności koszty budowy, prowadzenia, w tym zamknięcia i rekultywacji, oraz nadzoru, w tym monitoringu składowiska odpadów,

5)      prowadzić sprawozdawczość i analizy.

2.     ZGO Gać jest zobowiązana:

1)      utrzymywać infrastrukturę techniczną wykorzystywaną do świadczenia usług w należytym stanie technicznym oraz zapewnić jej bezpieczną eksploatację,

2)      przekazywać kierowcy Dostawcy dowód ważenia w dniu przekazania odpadów.

 

§ 12

Prawo odmowy przyjęcie odpadów do zagospodarowania

Odbiorca zastrzega sobie prawo odmowy odbioru od Dostawcy odpadów, a Dostawca nie będzie dochodził ewentualnych roszczeń z tego powodu i przekaże odpady do innej właściwej instalacji, jeżeli:

1)      zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone pochodzą spoza regionu wschodniego województwa dolnośląskiego,

2)      rodzaj lub sposób gospodarowania odpadami nie jest określony w posiadanych uprawnieniach wydanych dla Odbiorcy w zakresie gospodarowania odpadami lub nie jest zgodny z zakresem aktualnie prowadzonej działalności Odbiorcy,

3)      ilość dostarczanych odpadów danego rodzaju mogłaby spowodować przekroczenie limitów odpadów ustalonych dla Odbiorcy w posiadanych uprawnieniach,

4)      ograniczona będzie moc przerobowa instalacji zarządzanej przez Odbiorcę,

5)      wystąpi awaria uniemożliwiająca przyjęcie odpadów do zagospodarowania, zagrażająca życiu lub zdrowiu ludzi lub zagrażająca powstaniem szkód w mieniu,

6)      dostarczane odpady będą zmieszane ze sobą lub innymi substancjami lub przedmiotami w taki sposób, że może to uniemożliwić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów w instalacjach zarządzanych przez Odbiorcę,

7)      Dostawca nie zapewni prawidłowego stanu technicznego jednostki transportującej odpady, jak również szczelnych i sprawnych technicznie pojemników, w których odpady są przekazywane, zapewniających bezpieczny dla ludzi i środowiska rozładunek odpadów u Odbiorcy,

8)      Dostawca opóźnia się z zapłatą co najmniej dwóch opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania u Odbiorcy,

9)      Dostawca nie prowadzi ewidencji odpadów, w tym w szczególności nie sporządza karty przekazania odpadów lub nie potwierdza przejęcia odpadów na karcie przekazania odpadów.

 

§ 13

Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez ZGO Gać

1.     ZGO Gać prowadzi system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i segregowanych odpadów komunalnych poprzez udostępnienie właścicielom nieruchomości przenośnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyposażonych w następujące rodzaje pojemników:

a)    zielone na szkło opakowaniowe,

b)    żółte na pozostałe odpady opakowaniowe i segregowane odpady komunalne.

2.     Pojemniki stanowiące własność ZGO Gać są oznakowane jego logo, numerem kontaktowym oraz informacjami dotyczącymi rodzajów odpadów jakie należy w nich zbierać. Pojemniki te – na wniosek właściciela nieruchomości – są nieodpłatnie ustawiane przez ZGO Gać w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, a następnie odpłatnie opróżniane, konserwowane i dezynfekowane, chyba że strony inaczej postanowią w umowie.

 

§ 14

Opłaty

1.     Opłata za przyjęcie odpadów do zagospodarowania jest naliczana przez ZGO Gać jako iloczyn wagi netto odpadów wyrażony w megagramach (Mg) oraz wynikającej z Cennika ceny jednostkowej netto dla danego rodzaju odpadu. Do tak ustalonej ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej. Zmiana stawki podatku od towarów i usług nie wymaga zmiany Regulaminu.

2.     Ilość odpadów określa się na podstawie wskazań legalizowanej wagi samochodowej, jaką dysponuje ZGO Gać, w formie dowodu ważenia. Ewentualne pomiary dokonywane przez Dostawców na innych wagach nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu.

3.     Odbiorca zobowiązuje się przekazywać kierowcy Dostawcy dowód ważenia w dniu przekazania odpadów. Dostawca jest odpowiedzialny za pobranie przez swoich kierowców dowodu ważenia.

4.     W przypadku odpadów niejednorodnych, to jest odpadów zmieszanych różnego rodzaju, ustalana jest jedna opłata za całą ilość przekazanych odpadów przy zastosowaniu jednej najwyższej ceny jednostkowej dla danego rodzaju odpadu znajdującego wśród odpadów niejednorodnych.

5.     Cennik za przyjęcie odpadów umieszczony jest na stronie internetowej ZGO Gać www.zgo.org.pl, a także znajduje się w siedzibie ZGO Gać w budynku wag i jest do wglądu Dostawców.

6.     Opłata jest naliczana i uiszczana przez Dostawcę gotówką bezpośrednio po rozładunku odpadów w kasie ZGO Gać znajdującej się w budynku wag, chyba że umowa zawarta pomiędzy ZGO Gać a Dostawcą stanowi inaczej lub ZGO Gać na wniosek Dostawcy wyrazi zgodę na inny sposób uiszczania opłaty.

7.     Istnieje możliwości negocjacji ceny jednostkowej w zależności od ilości i jakości przekazywanych odpadów, za wyjątkiem cen dla odpadów komunalnych.

8.     W przypadku:

1)      przekazania odpadów innych niż zadeklarowane, jeżeli Dostawca nie wyrazi zgody na zmianę kodu odpadu, ma obowiązek na własny koszt i ryzyko natychmiast załadować te odpady i usunąć z terenu ZGO Gać, a ZGO Gać ma prawo naliczyć karę pieniężną w wysokości najwyższej ceny jednostkowej netto wynikającej z Cennika w dniu powstania nieprawidłowości,

2)      opisanym w pkt 1 powyżej, jeżeli Dostawca nie usunie odpadów z terenu ZGO Gać, ZGO Gać ma prawo dodatkowo naliczyć opłatę magazynową w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień magazynowania tych odpadów na terenie ZGO Gać,

3)      gdy w przekazanych odpadach będą się znajdować odpady, o których mowa w § 9 Regulaminu, ZGO Gać ma prawo naliczyć karę pieniężną w wysokości najwyższej ceny jednostkowej netto wynikającej z Cennika w dniu powstania nieprawidłowości oraz dodatkowo obciążyć Dostawcę kosztem przekazania tych odpadów do zagospodarowania przez uprawniony podmiot,

4)      gdy w odpady zadeklarowanych będą znajdować się zużyte opony, o czym Dostawca nie poinformował personelu ZGO Gać obsługującego wagę przed zważeniem, ZGO Gać ma prawo naliczyć kara pieniężną w wysokości najwyższej ceny jednostkowej netto wynikającej z Cennika w dniu powstania nieprawidłowości oraz dodatkowo obciążyć Dostawcę opłatą porządkową w wysokości 100 zł za każde 100 kg zużytych opon wymagających wydzielenia i przekazania na właściwą instalację.

9.     Opłaty wskazane w ust. 8 powyżej mogą być naliczane łącznie.

10.  W przypadkach wskazanych w ust. 8 powyżej, jeżeli naliczone opłaty nie będą wystarczające dla pokrycia szkody, ZGO Gać może dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

 

   III.         Postanowienia końcowe

 

§ 15

1.   Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną treść.

 Załącznikami do Regulaminu są:
1)   
załącznik nr 1 do Regulaminu: Wytyczne co do jakości, składu, sposobu dostaw oraz rodzajów odpadów przeznaczonych na instalację fermentacji, kompostowni oraz produkcji paliwa alternatywnego w ZGO GAĆ Sp. z o.o.;

 2)   załącznik nr 2 do Regulaminu: Instrukcja dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ZGO GAĆ Sp. z o.o.;

3)   załącznik nr 3 do Regulaminu: Wytyczne co do sposobu dostaw odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych w ZGO GAĆ Sp. z o.o.;

 4)     załącznik nr 4 do Regulaminu - Instrukcja kontroli przyjmowanych odpadów w ZGO GAĆ Sp. z o.o.;

5)   załącznik nr 5 do Regulaminu - Instrukcja transportu wewnętrznego na terenie ZGO Gać Sp. z o.o.

2.   Regulamin został opracowany z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności z uwzględnieniem:

1)      ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.).

3.   Regulamin został opracowany z uwzględnieniem posiadanych pozwoleń zintegrowanych oraz innych aktów administracyjnych, w tym w szczególności z uwzględnieniem:

1)    pozwolenia zintegrowanego nr PZ 212 (wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w dniu 07.10.2013 r. z późn. zm.) na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego,

2)    pozwolenia zintegrowane nr PZ 71 (wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego  w dniu 25.01.2007 r. z późn. zm. wydanymi przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego) na prowadzenie instalacji składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z jego prowadzeniem.

4.   Regulamin obowiązuje na podstawie uchwały nr 10/2016 Zarządu ZGO Gać z dnia 14.10.2016 roku zatwierdzonej uchwałą nr 22/2016 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2016 roku.

5.   Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2016 r.

 

 

Załacznik_nr_1_do_Regulaminu_Świadczenia_Usług_przez_ZGO_GAĆ.pdf (2127 kB)
Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_Świadczenia_Usług_przez_ZGO_GAĆ.pdf (875 kB)
Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_Świadczenia_Usług_przez_ZGO_GAĆ.pdf (842 kB)
Załącznik_nr_4_do_Regulaminu_Świadczenia_Usług_przez_ZGO_GAĆ.pdf (3260 kB)
Załącznik_nr_5_do_Regulaminu_Świadczenia_Usług_przez_ZGO_GAĆ.pdf (2409 kB)
Załącznik_graficzny_do_Regulaminu_Świadczenia_Usług_przez_ZGO_GAĆ.pdf (547 kB)
Menu Strony