Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
zgo
W związku z istniejącym stanem epidemiologicznym w kraju i ciągłym wzrostem zachorowań, Zarząd ZGO GAĆ SP. Z O.O. wprowadza od wtorku, tj. 14 kwietnia 2020r. następujące zasady:
  1. Zakaz wjazdu na teren Zakładu pracowników firm dostarczających odpady bez masek i rękawic ochronnych.
  2. Zakaz wjazdu na teren Zakładu serwisów zewnętrznych bez masek i rękawic ochronnych. Dodatkowo do momentu pojawienia się przy szlabanie Kierownika, Z-cy Kierownika bądź brygadzisty odpowiedzialnego za przyjęcie serwisu, nie zostanie on wpuszczony na teren Zakładu.

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp.z o.o.
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI


Jak segregować? - Wyszukiwarka

Aktualny projekt

 
                                            
 

Wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów
w celu zwiększenia poziomów recyklingu
w Regionie Wschodnim Dolnego Śląska. 


 
OPIS PROJEKTU: 
W dniu 27 maja 2020 r. Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0036/18-00  na realizację rozbudowy Zakładu w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Inwestycja będzie polegać na modernizacji i rozbudowie wybranych instalacji i obiektów znajdujących się na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. Istotnym elementem będzie również przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych w placówkach oświatowych, wykonanie informatora o gospodarce odpadami  oraz stworzenie aplikacji mobilnej dot. selektywnej zbiórki.
Zakres realizowanych kontraktów w ramach przedmiotowego Projektu, będzie obejmował praktycznie każdą instalację służącą przetwarzaniu odpadów, tj.: 
1.  Modernizację instalacji fermentacji: układu odwadniania pofermentatu i odzysku biogazu o: dodatkowe sita wibracyjne odwadniające pofermentat, suszarnie pofermentatu wykorzystującą ciepło odpadowe, dodatkowy agregat prądotwórczy o mocy do 400 kW oraz zbiornik na odcieki stanowiące nawóz płynny.
2. Rozbudowę instalacji kompostowni/stabilizacji tlenowej o: dodatkowy reaktor do kompostowania odpadów zielonych oraz zadaszony plac dojrzewania kompostu.
3. Budowę hali do biologicznego przetwarzania odpadów z: linią do przetwarzania odpadów kuchennych i odpadów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 oraz linią do doczyszczania kompostu i frakcji biodegradowalnej ze szkła i zanieczyszczeń ciężkich.
4. Rozbudowę sortowni o drugą halę przyjęć oraz linię do sortowania zbiórki selektywnej.
5. Dodatkowo przebudowane bądź zmodernizowane zostaną: zaplecze socjalne dla pracowników, zaplecze magazynowe i laboratoryjne oraz punkt naprawy pojazdów zakładowych. Powstanie także punkt wydawania rzeczy używanych, aby zapobiegać powstawaniu odpadów oraz nowy zbiornik na cele ppoż.
6. Zakład zostanie także doposażony w sprzęt mobilny taki jak: samochód ciężarowy, czy ładowarka kołowa.
Dodatkowo całość Zakładu zostanie dostosowana do wymogów określonych w konkluzjach BAT oraz pozostałych aktualnych wymogów prawnych, zwłaszcza w zakresie wymagań ppoż.
Całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 67.640.116,00 zł, przy kwocie wydatków kwalifikowanych równej: 44.243.052,80 zł. Maksymalna wartość dofinansowania, została określona na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych, tj. kwocie wynoszącej: 37.606.594,87 zł. 
Głównym celem Projektu jest zwiększenie ilości odpadów poddawanych przetwarzaniu i recyklingowi oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania. 
Realizacja Projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie i poza nim, poprzez: 
- zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów, 
- produkcję kompostu z odpadów biodegradowalnych co zmniejszy zużycie nawozów sztucznych, 
- zmniejszenie wykorzystania naturalnych surowców energetycznych dzięki produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu,
- zwiększeniu świadomości społeczeństwa lokalnego poprzez akcje edukacyjne oraz działania ukierunkowane na zapobieganiu powstawaniu odpadów.

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. jako Beneficjent w/w umowy, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez:
a)    specjalny adres e-mail (naduzycia.pois@mr.gov.pl ) lub
b)    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
( http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)
bip
Menu Strony